6. 4. 2020  13:46 Irena
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-EX_TZ - Exkurzia (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-EX_TZ
Názov predmetu: Exkurzia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia40 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: technické zariadenia budov - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháči sa oboznámia s výrobcami, výrobkami a odbornými skúsenosťami pri voľbe, výpočte, návrhu a posudzovaní technických zariadení z oblasti zdravotnej techniky, vykurovania, vetrania a klimatizácie. Zároveň absolvujú odborné školenia a semináre vo vybraných renomovaných firmách pôsobiacich na Slovensku alebo v štátoch Európskej únie.
 
Stručná osnova predmetu:
• Exkurzia do odborných firiem z oblasti zdravotnej techniky, vykurovania, vetrania a klimatizácie.
• Odborné školenia v navštívených firmách.
• Prehliadky výrobných závodov a oboznámenie sa s výrobkami pre techniku prostredia budov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odporúčaná literatúra bude definovaná vyučujúcim.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 263

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniela Koudelková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Mária Kurčová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Takács, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Kamila Víchová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. Ján Takács, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 22. 03. 2020.

Typ výstupu: