18. 10. 2019  5:46 Lukáš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu IV1-RR1 - Rozvoj regiónov 1 (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Rozvoj regiónov 1
Kód predmetu: IV1-RR1
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: Mgr. Matúš Sloboda, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
JUDr. Janka Zajacová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti o fungovaní verejne správy, získa základné informácie potrebné pre kontrolu činností samosprávy a zabezpečenie rozvoja obce.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- História, štruktúra a činnosť verejnej správy v SR
- Nástroje verejnej politiky na úrovni územnej samosprávy
- Činnosti na úrovni samosprávy (prenesená a samostatná pôsobnosť)
- Hospodárenie obce – rozpočet a majetok obce, jeho štruktúra, príprava a realizácia
- Rozvoj obcí (zvyšovanie príjmov obce, kontrola výdavkov, granty)
- Verejné obstarávanie
- Spolupráca medzi obcami
- Marketing (úradu) verejnej správy a nástroje participácie verejnosti a transparentnosti
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Klimovský, Daniel. 2014. Základy verejnej správy. [Foundations of Public Administration.] 2nd ed. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-8168-002-1.
NEMEC, Juraj a David ŠPAČEK. 25 Years of Public Administration Developments and Reforms in V4 region. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 185 s. ISBN 978-80-210-8498-8.
NEMEC, Juraj a Mária MURRAY SVIDROŇOVÁ. E-Procurement in Self-Governing Regions in Slovakia. Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2016, roč. 14, č. 3, s. 321-335. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/14.3.321-335.
NEMEC, Juraj, Beáta MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ a Mária SVIDROŇOVÁ. Co-creation in local public services delivery innovation: Slovak experience. Lex localis - journal of local self-government, Maribor, 2015, roč. 13, č. 3, s. 521-535. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/13.3.521-535(2015).
NEMEC, Juraj, Miroslav NEMEC a Marek PAVLÍK. Public financing of sports in the Czech Republic and the Slovak Republic: processes and their evaluation. Life Science Journal, 2014, roč. 11/2014, č. 12, s. 537-541. ISSN 1097-8135.
VITÁLIŠOVÁ, K. 2015. Marketing vzťahov v miestnej samospráve. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta, 2015. 228 s. ISBN 978-80-557-0924-6.
Žárska E. et al. 2016 Verejná správa (Public Administration)

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednáška a cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: