9. 4. 2020  20:13 Milena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_TIMP_D - Tímové projektovanie (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_TIMP_D
Názov predmetu: Tímové projektovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je odovzdanie a obhájenie tímového projektu a vypracovanie čiastkových tímových zadaní počas priebehu semestra.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je rozvíjanie a získavanie teoretických aj praktických skúsenosti v tímovej práci dizajnéra. Predmet má simulovať situácie, ktoré nastávajú v praxi počas tvorby nového výrobku od návrhu až po zavedenie do výroby v koordinácii s profesiami, ktoré sú pre vznik nového výrobku nevyhnutné.
 
Stručná osnova predmetu:
Tím. Budovanie tímu.
Teória tímových rôl.
Práca v tíme. Psychológia tímovej práce.
Komunikácia v tíme. Tímy vo vybraných korporáciách.
Kreativita. Genialita kolektívu.
Techniky tímovej práce. Stratégia efektívneho vedenia tímu.
Štruktúra víťazných a neúspešných tímov.
Tímová prezentácia.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BALOUŠEK, V.: Žijte a myslete kreativně. Praha: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2954-8
BELBIN, R. M.: Manažerské týmy. Proč některé uspějí a jiné selžou. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-851-0
BELBIN, R. M.: Týmové role v práci. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-892-3
BUZAN, T., BUZAN, B.: Myšlenkové mapy. Praha: BIZBOOKS, 2012. ISBN 978-80-265-0030-8
CATMULL, E., WALLACE, A.: Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration. Bantam Press, 2014. ISBN 978- 0-8129-9301-1
DUARTE, N.: Slajdologie. Praha: BIZBOOKS, 2012. ISBN 978-80-265-0009-4
HAYES, N.: Psychologie týmové práce. Praha: Portál, 2005. ISBN 8071789836
HILL, L., BRANDEAU, G., TRUELOVE, E., LINEBACK, K.,: Collective Genious. The art and practice of leading Innovation. USA, Harvard Business Review Press, 2014. ISBN 978-1-4221-3002-5
HORVÁTHOVÁ, P.: Týmy a týmová spolupráce. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-390-4
MEIER, R.: Úspěšná práce s týmem. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2308-2
SMOLÍKOVÁ, M.: Management umění. Praha: VŠUP, 2008. ISBN 978-80-86863-24-5

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 67

ABCDEFX
40,3 %46,3 %11,9 %1,5 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. akad. soch. Peter Paliatka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: