Apr 3, 2020   1:19 a.m. Richard
Academic information system

Course syllabus 2_TIMP_D - Tímové projektovanie (FA - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Tímové projektovanie
Kód predmetu: 2_TIMP_D
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: prof. akad. soch. Peter Paliatka (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je rozvíjanie a získavanie teoretických aj praktických skúsenosti v tímovej práci dizajnéra. Predmet má simulovať situácie, ktoré nastávajú v praxi počas tvorby nového výrobku od návrhu až po zavedenie do výroby v koordinácii s profesiami, ktoré sú pre vznik nového výrobku nevyhnutné.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Tím. Budovanie tímu.
Teória tímových rôl.
Práca v tíme. Psychológia tímovej práce.
Komunikácia v tíme. Tímy vo vybraných korporáciách.
Kreativita. Genialita kolektívu.
Techniky tímovej práce. Stratégia efektívneho vedenia tímu.
Štruktúra víťazných a neúspešných tímov.
Tímová prezentácia.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BALOUŠEK, V.: Žijte a myslete kreativně. Praha: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2954-8
BELBIN, R. M.: Manažerské týmy. Proč některé uspějí a jiné selžou. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-851-0
BELBIN, R. M.: Týmové role v práci. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-892-3
BUZAN, T., BUZAN, B.: Myšlenkové mapy. Praha: BIZBOOKS, 2012. ISBN 978-80-265-0030-8
CATMULL, E., WALLACE, A.: Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration. Bantam Press, 2014. ISBN 978- 0-8129-9301-1
DUARTE, N.: Slajdologie. Praha: BIZBOOKS, 2012. ISBN 978-80-265-0009-4
HAYES, N.: Psychologie týmové práce. Praha: Portál, 2005. ISBN 8071789836
HILL, L., BRANDEAU, G., TRUELOVE, E., LINEBACK, K.,: Collective Genious. The art and practice of leading Innovation. USA, Harvard Business Review Press, 2014. ISBN 978-1-4221-3002-5
HORVÁTHOVÁ, P.: Týmy a týmová spolupráce. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-390-4
MEIER, R.: Úspěšná práce s týmem. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2308-2
SMOLÍKOVÁ, M.: Management umění. Praha: VŠUP, 2008. ISBN 978-80-86863-24-5

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Postavenie základných cieľov.
Analýza zadanej úlohy.
Anketa s budúcim užívateľom.
Časový manažment projektu.
Koordinácia úloh riešiteľského tímu.
Realizácia.
Obhajoba a predloženie relevantných argumentov.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: