24. 1. 2020  6:44 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_PRX1_D - Prax I (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Prax I
Kód predmetu: 1_PRX1_D
Ukončenie a kredity: zápočet (1 kredit)
 
Vyučujúci: Mgr. art. Radovan Pekník (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Profesionálna výrobná prax vo forme stáže má odporúčanú dĺžku 4 týždne a je povinnou súčasťou študijného plánu. Je odporúčané absolvovať ju pred zápisom do tretieho semestra.

Študent by mal čerpať informácie a skúsenosti, ktoré mu budú nápomocné v profesii.

 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Profesionálna výrobná prax vo forme stáže má odporúčanú dĺžku 4 týždne a je povinnou súčasťou študijného plánu. Je odporúčané absolvovať ju pred zápisom do tretieho semestra. Prax si študent zariadi individuálne u súkromnej firmy alebo organizácie, ktorej obor činnosti je v súlade so študijným zameraním.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SPARKEOVÁ, P. -- SOLPEROVÁ, J. Století designu: Průkopníci designu 20. století. Praha : Slovart, 1999. 212 s. ISBN 80-7209-142-5.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Súčasťou predmetu je vstupný blok s inštrukciami o pravidlách, správaní a bezpečnosti pri práci. Vstupné informácie upriamujú pozornosť študenta na vyhľadávanie vedomostí z praxe. Popisujú čo si má všímať aby získal know-how pre svoje následné pôsobenie v oblasti dizajnu.

Študent si sám nájde a vybaví miesto vykonania praxe, pričom tento výber skonzultuje s pedagógom. Po absolvovaní praxe je študent povinný predložiť písomný doklad o jej absolvovaní spolu s technickou správou/denníkom aktivít, ktoré prax zahŕňala. Študent je povinný dokumentovať celý priebeh praxe poznámkami, fotografiami, alebo kresebne. Denník by mal obsahovať poznatky, ktoré študent počas praxe nadobudol, a ktoré ho zaujali.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Uznanie praxe prebieha na základe originálu potvrdenia o vykonaní praxe vystaveného prijímacou inštitúciou a predložením technickej správy garantovi predmetu.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: