6. 12. 2019  14:02 Mikuláš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 53705_D - Teória tvorby dizajnu I. (FA - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 53705_D
Názov predmetu: Teória tvorby dizajnu I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 40

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. akad. soch. Peter Paliatka (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 8. 2018
Schválil: prof. akad. soch. Peter Paliatka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 08. 2018.

Typ výstupu: