19. 7. 2019  18:30 Dušana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 53741_D - Interdisciplinárne aspekty dizajnu (FA - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: Interdisciplinárne aspekty dizajnu
Kód predmetu: 53741_D
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Analýza a osvojenie si vedeckých poznatkov z kľúčových oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich.
Predmety z ponuky voliteľných predmetov ŠP dizajn /a ostatných voliteľných predmetov pre všetky ŠP/
Spoločensko-vedné kontexty dizajnu Jelenčík
Dizajn a multimédiá Brašeň
Ergonomické a environmentálne kontexty dizajnu Hatiar
Manažment a marketing dizajnérskeho produktu Jelenčík
Architektúra a dizajn Hronský
Dizajn nábytku v interiérovej tvorbe Petelen
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Hľbkové sondy do vybraných oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich.
- Teoretické aspekty vzťahov architektúry a dizajnu
- Dizajnérska slušnosť a kreativita
- Prostredie, udržateľnosť, prírodné limity a dizajn
- Moderný dizajn, dejiny, kontext, ochrana diela
- Procesy techniky v dizajne
- Vybrané problémy dizajnu
- Špecializovaný blok z grafického dizajnu, etiky a autorstva, ergonómie v dizajne
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZERVAN, M. -- ŠPAČEK, R. Hypotéza urbánnej slušnosti. Životné prostredie, s. 173--178. ISSN 0044-4863.
KEPPL, J. Kontexty architektúry a ekológie. ALFA, s. 20--28. ISSN 1135-2679.
GREGOROVÁ, J. Ochrana diverzity kultúr a ich prejavov v procese kultúrne udržateľného rozvoja (aplikácia na Slovensko). In s. 9--15.
ILKOVIČ, J. Vzťah architektonického konceptu a konštrukcie (súčasť obsahu edukačného procesu na FA STU). In LAVRINČÍKOVÁ, D. Konštrukcie v súčasnej architektúre : Zborník príspevkov. 4.medzinárodná vedecká konferencia Banská Štiavnica, 17.-19.5. 2007. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2007, s. 96--105. ISBN 978-80-227-2777-8.
KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Aktuálny vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní. Bratislava: Road, 2000. 406 s. ISBN 80-88999-01-4.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Hľbkové sondy do vybraných oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich.
- Teoretické aspekty vzťahov architektúry a dizajnu
- Dizajnérska slušnosť a kreativita
- Prostredie, udržateľnosť, prírodné limity a dizajn
- Moderný dizajn, dejiny, kontext, ochrana diela
- Procesy techniky v dizajne
- Vybrané problémy dizajnu
- Špecializovaný blok z grafického dizajnu, etiky a autorstva, ergonómie v dizajne
Predmet má formu sústredenia, zadanie vychádza z poznatkov získaných v rámci predmetu a priamo súvisí s témou dizertačnej práce
 
Metódy a kritériá hodnotenia: zápočet, spracovanie zadania z vybraného celku a jeho verejná prezentácia
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 08. 2018.

Typ výstupu: