6. 4. 2020  15:07 Irena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-OZE - Obnoviteľné zdroje energie (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-OZE
Názov predmetu: Obnoviteľné zdroje energie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomná previerka za 20 bodov a 2 semestrálne práce, spolu za 20 bodov. Za skúšku študent získa 60 bodov, teda spolu 100 bodov za celý predmet. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z písomnej previerky získa menej ako 5 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolventi predmetu budú schopní samostatne vysvetliť princípy obnoviteľných zdrojov energie (slnečná a vodná energia, energia vetra a mora, geotermálna energia, energia z biomasy). Budú oboznámený s termonukleárnou fúziou a vodíkovou energetikou ako aj spôsobmi výroby, prenosu a akumulácie elektriny z obnoviteľných zdrojov. Budú schopní analyzovať problematiku OZE v kontexte energetickej politiky EU a SR. Oboznámia so sa softvérmi pre výpočet energetickej bilancie OZE a hodnotenia ekonomického hľadiska.
 
Stručná osnova predmetu:
Trendy rozvoja svetovej energetiky s dôrazom na OZE. Využívanie OZE: vodná energia, energia oceánov a morí, veterná energia (onshore a offshore inštalácie, veterné farmy, konštrukcie rôznych druhov veterných elektrární, Betzov limit), biomasa (zloženie, spôsoby využitia biomasy na energetické účely), slnečná energia (fototermálna a fotovoltická premena). Akumulácie energie (vodíkové hospodárstvo a palivové články).Termojadrová fúzia. Energetická politika a energetická koncepcia štátu vo vzťahu k OZE, vplyv OZE na cenu EE.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SORENSEN, B. Renewable Energy: Its physics, engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspects. San Diego : Academic Press, 2004. 928 s. ISBN 978-0-12-656153-1.
ROBYNS, B. -- DAVIGNY, A. -- FRANCOIS, B. -- HENNETON, A. -- SPROOTEN, J. Electricity Production from Renewable Energies. London : ISTE, 2012. 310 s. ISBN 978-1-84821-390-6.
JANÍČEK, F. -- DARUĽA, I. -- GADUŠ, J. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- POLONEC, Ľ. -- ĽUDVÍK, J. -- KUBICA, J. Obnoviteľné zdroje energie 1: Technológie pre udržateľnú budúcnosť. Pezinok : Renesans, 2007. 171 s. ISBN 978-80-969777-0-3.
JANÍČEK, F. -- GADUŠ, J. -- ŠÁLY, V. -- DARUĽA, I. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- KUBICA, J. -- PÍPA, M. -- BINDZÁR, M. Obnoviteľné zdroje energie 2: Perspektívne premeny a technológie. Pezinok : Renesans, 2010. 186 s. ISBN 978-80-89402-13-7.
JANÍČEK, F. -- DARUĽA, I. -- GADUŠ, J. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- POLONEC, Ľ. -- ĽUDVÍK, J. -- KUBICA, J. -- MICHALÍK, M. -- BINDZÁR, M. Renewable Energy Sources 1: Technologies for a Sustainable Future. Pezinok : Renesans, 2009. 184 s. ISBN 978-80-89402-05-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 197

ABCDEFX
24,4 %18,3 %17,3 %18,8 %19,3 %1,9 %
Vyučujúci: prof. Ing. František Janíček, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Kubica, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ján Poničan (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Matej Sadloň (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. František Janíček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: