19. 2. 2020  16:39 Vlasta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-OZE - Obnoviteľné zdroje energie (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-OZE
Názov predmetu: Obnoviteľné zdroje energie
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Trendy rozvoja svetovej energetiky s dôrazom na OZE. Využívanie OZE: vodná energia, energia oceánov a morí, veterná energia (onshore a offshore inštalácie, veterné farmy, konštrukcie rôznych druhov veterných elektrární, Betzov limit), biomasa (zloženie, spôsoby využitia biomasy na energetické účely), slnečná energia (fototermálna a fotovoltická premena). Akumulácie energie (vodíkové hospodárstvo a palivové články).Termojadrová fúzia. Energetická politika a energetická koncepcia štátu vo vzťahu k OZE, vplyv OZE na cenu EE.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Typ výstupu: