Jun 4, 2020   3:31 a.m. Lenka
Academic information system

Course syllabus B-TECHEE - Technológie v elektroenergetike (FEI - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Technológie v elektroenergetike
Kód predmetu:
B-TECHEE
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc. (cvičiaci, prednášajúci) - anglický jazyk
doc. Ing. Juraj Packa, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu je oboznámiť so základmi moderných technologických postupov a technologických procesov ako aj s vplyvom vonkajších činiteľov (degradačné procesy) na elektrotechnické/energetické prvky a zariadenia. Získanie základných vedomostí z oblasti technológií používaných pri výrobe a akumulácii elektrickej energie so zameraním aj na využitie solárnej energie a pri výrobe zariadení používaných v energetických systémoch.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
V predmete sa študenti oboznámia so základmi moderných technologických procesov pri výrobe a spracovaní materiálov, elektrických prvkov a zariadení pre elektroenergetiku. Predmet je venovaný nasledovným oblastiam: Plazma a jej použitie v technológii, využitie energetických lúčov (elektrónové zväzky). Vybrané technologické procesy v silnoprúdovej výrobe. Magnetické obvody, vlastnosti a vyžitie magnetických materiálov. Elektrické a magnetické obvody, vinutia a izolačné systémy. Diagnostika a degradačné procesy energetických zariadení.
Základy solárnych technológií pre využitie fotovoltickej a fototermálnej premeny a akumuláciu elektrickej energie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GROOVER, M. Fundamentals of modern manufacturing. New York: J. Wiley and sons, inc., 2010. ISBN 0-471-36680-3.
DUBRAVCOVÁ, V. Vákuová a ultravákuová technika. Bratislava : Alfa, 1992. 231 s. ISBN 80-05-01090-7.
BOHN, R C. -- MACDONALD, A J. Power and energy technology. Mission Hills : Glencoe, 1983. 448 s. ISBN 0-02-6764903^.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky, praktické cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Hodnotenie aktivity na cvičeniach, výsledku priebežného testu a úspešnosti na záverečnej skúške
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 06. 05. 2019.

Type of output: