Oct 21, 2020   11:18 a.m. Uršuľa
Academic information system

Course syllabus I-DP2-AE - Diplomový projekt 2 (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-DP2-AE
Názov predmetu:
Diplomový projekt 2
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Štúdium problematiky, získavanie zdrojov.
Štúdium zdrojov, analýza problému.
Návrh riešenia.
Overenie vybraných častí riešenia.
Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Type of output: