26. 10. 2020  14:15 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D-DP6E-MT - Dizertačný projekt VIe (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Dizertačný projekt VIe
Kód predmetu:
D-DP6E-MT
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Katarína Kozlíková, CSc. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Písomná práca v rozsahu min. 2AH, ktorá obsahuje dosiahnuté výsledky výskumu.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu v oblasti v súlade so stanovenými cieľmi dizertačnej práce.
Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Učebnice a monografie, časopisy a iné zdroje, ktorých výber je konzultovaný so školiteľom.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Projektová práca.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Klasifikovaný zápočet.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 11. 07. 2019.

Typ výstupu: