Oct 29, 2020   3:53 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Course syllabus D-DP6E-MT - Dizertačný projekt VIe (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: D-DP6E-MT
Názov predmetu:
Dizertačný projekt VIe
Ukončenie a kredity:
zápočet (10 kreditov)
Obsah predmetu:
Vykonávanie experimentov na základe získanej analýzy aktuálneho stavu v oblasti v súlade so stanovenými cieľmi dizertačnej práce.
Prezentovanie dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s aktuálnymi výsledkami v danej oblasti.
Vypracovávanie priebežných správ o dosiahnutých výsledkoch.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 11. 07. 2019.

Type of output: