28. 2. 2020  10:33 Zlatica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-DP1-AE - Diplomový projekt 1 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Diplomový projekt 1
Kód predmetu: I-DP1-AE
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. René Harťanský, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí metódy a postupy riešenia zložitých úloh. Preukáže schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium problematiky, získavanie zdrojov.
Štúdium zdrojov, analýza problému.
Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra týkajúca sa oblasti riešenia podľa odporúčania vedúceho práce

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Individuálny projekt, diskusia, konzultácie.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Vypracovanie predbežnej správy, obhajoba projektu.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: