20. 10. 2020  13:56 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D-DP1E-MT - Dizertačný projekt Ie (FEI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
D-DP1E-MT
Názov predmetu:
Dizertačný projekt Ie
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Vykonávanie analýzy aktuálneho stavu v oblasti na základe rešerše vedeckej literatúry a iných zdrojov v súvislosti s témou dizertačnej práce.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 11. 07. 2019.

Typ výstupu: