25. 2. 2020  8:03 Frederik
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N425T5_4I - Trendy v analýze potravín (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425T5_4I
Názov predmetu: Trendy v analýze potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy spolu za 20 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 10 bodov. Ústna skúška je hodnotená najviac 30 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 15 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomné testy a aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 25-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so súčasnými požiadavkami na analýzu potravín z pohľadu ochrany zdravia a života spotrebiteľa. Študent získa poznatky z legislatívnych požiadaviek a aspektov určovania zložiek potravín. Študent získa vedomosti z najmodernejších postupov aplikovaných pri analýze potravín zameranej na identifikáciu a stanovenie prírodných a cudzorodých látok v potravinových matriciach.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Charakteristika a osobitosti potravinovej matrice, legislatívne požiadavky EU a CA na postupy odoberania, uskladňovanie a úpravu vzoriek
2. Trendy v analýze endokrinných disruptorov v potravinách, dôvody analýzy, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
3. Trendy v analýze látok používaných na ochranu živočíšnych produktov poľnohospodárskej výroby, dôvody analýzy, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
4. Trendy v analýze látok používaných na ochranu rastlinných produktov poľnohospodárskej výroby, dôvody analýzy, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
5. Trendy v analýze anabolických preparátov, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
6. Trendy v analýze prírodných látok ako makrozložiek potravín
7. Trendy v analýze prírodných látok ako mikrozložiek potravín
8. Trendy v analýze prítomnosti geneticky modifikovných zložiek v potravinách a „nových“ potravinách, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
9. Trendy v analýze procesne vynikajúcich kontaminantov počas výroby potravín, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
10. Trendy v analýze kontaminujúcich mikrobiálnych produktov v potravinových matriciach, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU a CA
11. Trendy v analýze migrantov obalových materiálov, postupy a výsledky vo vzťahu k limitom EU
12. Trendy v analýze určovania znakov pôvodu/originality potravín, kritériá EU k určovaniu týchto charakteristík
13. Trendy v analýze určovania falšovania potravín
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PRÍBELA, A. Analýza potravín. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1991. 225 s. ISBN 80-227-0374-5.
NOLLET, L. -- TOLDRÁ, F. Food Analysis by HPLC. Boca Raton: CRC Press, Taylor and Francis Group, 2013. 1078 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet „Trendy v analýze potravín“ je určený študentom 1. ročníka II. stupňa študijného programu „Potraviny, výživa, kozmetika“
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

ABCDEFX
58,8 %23,5 %11,8 %0 %0 %5,9 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: