Dec 13, 2019   9:01 a.m. Lucia
Academic information system

Course syllabus VATT01_6I - Vákuová technika a technológie (MTF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VATT01_6I
Názov predmetu: Vákuová technika a technológie
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Fyzika nízkych tlakov (dotácia 2/2)
 
a.Prehľad dejín vákuovej techniky, kinetická teória plynov.
b.Základné zákony ideálnych plynov, prúd molekúl plynu, rozdelenie molekúl podľa voľných dráh, zrážky molekúl.
c.Reálny plyn, definícia vákua.

2.Teória zriedených plynov pre vákuovú techniku (dotácia 2/2)
 
a.Odparovanie a kondenzácia
b.Plynná zmes, totálny tlak a parciálne tlaky, hlavné zložky atmosferického vzduchu
c.Povrchové procesy, časová postupnosť pri čerpaní

3.Získavanie nízkych tlakov, výtlačné vývevy (dotácia 2/2)
 
a.Rozdelenie vývev, čerpacia rýchlosť, čerpacia charakteristika
b.Rotačné výtlačné vývevy, trochoidná výveva, balastový ventil, Rootsove vývevy, kondenzačný lapač pár
c.Oscilačné vývevy

4.Kinetické vývevy (dotácia 2/2)
 
a.Prúdenie plynu rozdelenie, charakteristiky
b.Ejektorové vývevy
c.Difúzne, molekulárne a turbomolekulárne vývevy

5.Vývevy s väzbou plynu (dotácia 2/2)
 
a.Sorpčné vývevy, zeolity,
b.Getre, sublimačné vývevy
c.Diódová a triódová iónová výveva, orbitrónová výveva

6.Kryogénna technika (dotácia 2/2)
 
a.Existencia absolútnej nuly, metódy vytvorenia nízkych teplôt v laboratórnych podmienkach
b.kryokondenzačné, kryoadsorpčné, kryokondenzačno adsorpčné, kryogetrujúce vývevy
c.Dewarove nádoby, materiály zariadení pre prácu vo vákuu a nízkych teplotách, kryogénne aplikácie vo vákuovej technike

7.Meranie tlaku vo vákuu (dotácia 2/2)
 
a.Rozdelenie tlakomerov, priame a nepriame vákuometre
b.Princípy priamych vákuometrov
c.Vákuometre pružinové, membránové, kvapalinové, kompresné a viskózne

8.Meranie tlaku vo vákuu II (dotácia 2/2)
 
a.Nepriame vákometre
b.Tepelné vákuometre Piraniho, konvektrón, termočlánkové a dilatačné vákuometre
c.Ionizačné vákuometre so studenou a žeravenou katódou, meranie parciálnych tlakov

9.Charakteristika vákuových systémov (dotácia 2/2)
 
a.Rozdelenie vákuových zariadení, dimenzovanie vákuového zariadenia
b.Príruby a ich utesnenia, vákuové ventily
c.Značky vo vákuovej technike

10.Netesnosti vo vákuových systémoch (dotácia 2/2)
 
a.Netesnosti a ich hľadanie, metódy identifikácie netesností
b.Hľadanie netesností iskrovým výbojom, odhad vákua tlejivým výbojom
c.Halogenové hľadače netesností

11.Vákuová metalurgia (dotácia 2/2)
 
a.Teoretické základy rafinácie kovov, proces rafinácie
b.Tavenie ocele a zliatin vo vákuových indukčných peciach
c.Riadená kryštalizácia, zariadenie pre proces riadenej kryštalizácie

12.Metódy nanášania tenkých povlakov z pohľadu vákua (dotácia 2/2)
 
a.Fyzikálne metódy vytvárania povlakov (PVD metódy)
b.Naparovanie (odporovým, induktívnym ohrevom, ohrevom zväzkom urýchlených elektrónov, elektrickým oblúkom, laserom, ohrevom rýchlym odparením
c.Naprašovanie (diódové, triódové, vysokofrekvenčné, magnetrónové, reaktívne)

13.Metódy nanášania tenkých povlakov z pohľadu vákua II (dotácia 2/2)
 
a.Chemické metódy vytvárania povlakov (CVD metódy)
b.Rozdelenie a charakterizácia metód CVD
c.Iónová implantácia


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Type of output: