24. 2. 2020  6:25 Matej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu BEIN05_6I - Bezpečnostné inžinierstvo (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: BEIN05_6I
Názov predmetu: Bezpečnostné inžinierstvo
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Základné pojmy. Terminológia. (dotácia 2/2)
 
a.Informačné zdroje pre riadenie bezpečnostných rizík

2.Priemyselné havárie. Prípadové štúdiá (dotácia 2/2)
 
a.Metóda analýzy rizika checklist, bodová metóda (praktická časť)

3.Legislatíva. Technické normy (dotácia 2/2)
 
a.Metóda analýzy rizík HAZOP (riešenie prípadovej štúdie)

4.Manažment rizika. Metódy analýzy rizika (dotácia 2/2)
 
a.Metóda analýzy rizík FTA, ETA (riešenie prípadovej štúdie)

5.Systémy manažérstva BOZP (dotácia 2/2)
 
a.Metóda analýzy rizík FMEA, FMECA (riešenie prípadovej štúdie)

6.Chemické a biologické faktory pracovného prostredia (dotácia 2/2)
 
a.Posudzovanie rizík podľa normy ČSN EN 615111-3 (riešenie prípadovej štúdie)

7.Fyzikálne faktory pracovného prostredia. Tepelno-vlhkostná mikroklíma. Osvetlenie pracoviska (dotácia 2/2)
 
a.Kontrolný list na vykonanie bezpečnostného auditu

8.Fyzikálne faktory pracovného prostredia. Hluk a vibrácie (dotácia 2/2)
 
a.Faktory pracovného prostredia, Tuhé aerosóly v prac. prostredí (teória)

9.Identifikácia nebezpečenstva pracovného prostredia a riadenie bezpečnostných rizík (dotácia 2/2)
 
a.Tepelno-vlhkostná mikroklíma, Osvetlenie na pracovisku (meranie osvetlenia a mikroklimatických podmienok

10.Bezpečnosť pracovného prostredia a ľudský činiteľ (dotácia 2/2)
 
a.Hluk a vibrácie, (merania hluku)

11.Audit bezpečnosti (dotácia 2/2)
 
a.Modelovanie rozptylu nebezpečnej látky

12.Posudzovanie rizík požiaru a výbuchu (dotácia 2/2)
 
a.Požiar, horenie, splodiny horenia. Typy požiarov a ich dopady na environment

13.Bezpečnosť výrobkov (dotácia 2/2)
 
a.Posúdenie bezpečnosti vybraného výrobku


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 30. 01. 2020.

Typ výstupu: