24. 2. 2020  13:13 Matej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu MERR05_6I - Metódy riadenia rizík (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MERR05_6I
Názov predmetu: Metódy riadenia rizík
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 1. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. z priebežného hodnotenia môže študent získať max. 20 bodov
2. priebežné hodnotenie získa študent za 2 priebežné písomky (7. týždeň, 13. týždeň - semestra), študent môže opraviť maximálne jednu z písomiek (13. týždeň), započítava sa lepšie hodnotenie
3. na skúške môže študent získať max. 80 bodov, skúška prebieha písomnou formou
4. výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia a hodnotenia na skúške nasledovne: A = 100 - 92, B = 91.9 - 83, C = 82.9 - 74, D = 73.9 - 65, E = 64.9 - 56, FX = 55.9 - 0
5. nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je účasť na všetkých cvičeniach (max. dve absencie bude riešiť cvičiaci, ďalšie rieši prodekan pre vzdelávanie)
6. nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je odprezentovanie úloh zadaných na cvičeniach
7. študent, ktorý splní všetky nutné podmienky pre abosolvovanie predmetu, získa "zápočet" a môže sa prihlásiť na skúšku
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z oblasti riadenia rizík. Ďalej získa vedomosti z teórie riadenia rizík, teórie ľudského faktoru a inherentej bezpečnosti. Vie počítať prejavy rizík a na základe toho vie navrhovať riešenia pre riadenie rizík a zvyšovanie bezpečnosti
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do riadenia rizík. Druhy rizík. Havária v Černobyle.
- Inherentná bezpečnosť.
- Teória rizika.
- Mechanické riziká. Ochrana a riadenie mechanických rizík.
- Chemické riziká. Riadenie chemických rizík.
- Rozdelenie fyzikálnych rizík, ich účinky. Menej bežné fyzikálne riziká.
- Požiare. Účinky. Ochrana pred požiarmi.
- Úniky látok do ovzdušia. Rozptyl. Účinky. Ochrana pred únikmi látok.
- Úniky kvapalných látok. Fyzikálne a chemické prejavy. Účinky. Ochrana.
- Výbuchy. Úvod do teórie výbuchu. Fyzikálne prejavy. Účinky. Ochrana.
- Automatické ochranné systémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 1. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 2. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
LEES, F P. Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control. Volume 3. Oxford : Reed Educational and Professional Publ. Ltd, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
ŠENOVSKÝ, M. -- BALOG, K. -- HANUŠKA, Z. -- ŠENOVSKÝ, P. Nebezpečné látky II. Ostrava : SPBI, 2005. 139 s. ISBN 80-86634-47-7.
BARTLOVÁ, I. Nebezpečné látky I. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství SPEKTRUM, 2000. 151 s. ISBN 80-86111-60-1.
TUREKOVÁ, I. -- KURACINA, R. -- RUSKO, M. Manažment nebezpečných činností. Trnava : AlumniPress, 2011. 185 s. ISBN 978-80-8096-139-8.
PAČAIOVÁ, H. -- SINAY, J. -- GLATZ, J. Bezpečnosť a riziká technických systémov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. ISBN 978-80-553-0180-8.
ZÁNICKÁ HOLLÁ, K. -- RISTVEJ, J. -- ŠIMÁK, L. Posudzovanie rizík priemyselných procesov. Bratislava : Iura Edition, 2010. 155 s. ISBN 978-80-8078-344-0.
KLETZ, T. Hazop and Hazan: Identifying and assessing process industry hazards. Rugby : Institution of Chemical Engineers, 1999. 232 s. ISBN 0-85295-421-2.
KLETZ, T. Learning from Accidents. Oxford : Gulf Professional Publishing, 2001. 345 s. ISBN 0-7506-4883-X.
KLETZ, T. What Went Wrong. Oxford: Gulf Professional Publishing, 1999. 408 s. ISBN 978-0-0805-2423-8.
BABCOCK, J. Guidelines for Hazard Evaluation Procedures. New York: John Wiley and Sons, 2003. 347 s. ISBN 978-0-471-97815-2.
BABCOCK, J. Guidelines for Investigating Chemical Process Incidents. New York: John Wiley and Sons, 2003. 347 s. ISBN 978-0-8169-0897-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 913

ABCDEFX
16,6 %19,4 %27,2 %21,0 %15,8 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Karol Balog, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: