Oct 27, 2020   11:20 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Course syllabus ZPOI05_6B - Základy požiarneho inžinierstva (MTF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ZPOI05_6B
Názov predmetu:
Základy požiarneho inžinierstva
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Úvod do požiarneho inžinierstva
Výpočty z rovníc horenia látok v čistom kyslíku a vo vzduchu
(dotácia 2/2)
2.
Základy chémie horenia
Výpočty integrovaných tepelných kapacít a teoretickej teploty plameňa
(dotácia 2/2)
3.
Rozvoj vnútorného požiaru a fatkory, ktoré ho ovplyvňujú
Výpočet rýchlosti uvoľňovania tepla pri vnútornom požiari
(dotácia 2/2)
4.
Vonkajšie požiare
Výpočet rýchlosti uvoľňovania tepla pri požiaroch kvapalín v nadzemných nádržiach, výpočet priemernej výšky plameňa
(dotácia 2/2)
5.
Mechanizmus horenia plynov, kvapalín a tuhých látok
Výpočet spaľovacieho tepla a výhrevnosti
(dotácia 2/2)
6.
Fyzikálno-chemické vlastnosti horľavých látok
Vzájomná súvislosť medzi fyzikálno-chemickými a požiarno-technickými charakteristikami horľavých látok 1. test
(dotácia 2/2)
7.
Požiarno-technické charakteristiky horľavých látok
Delenie stavby na požiarne úseky
(dotácia 2/2)
8.Manipulácia s tuhými horľavými látkami v zmysle vyhl. MV SR č. 258/2007 Z. z.
Výpočet požiarneho rizika
(dotácia 2/2)
9.
Manipulácia s kvapalnými horľavými látkami podľa vyhl. MV SR č. 96/2004 Z. z.
Určenie požiadaviek na požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií
(dotácia 2/2)
10.Manipulácia s plynnými horľavými látkami podľa vyhl. MV SR č. 124/2000 Z. z.
Určenie odstupových vzdialeností
(dotácia 2/2)
11.
Možnosti a princípy prerušenia procesu horenia
Výpočet minimálneho potrebného množstva hasiacej látky
(dotácia 2/2)
12.
Sprievodné javy pri horení (teplo, splodiny horenia, zvyšky po horení)
Výpočet množstva splodín horenia na základe údajov z literatúry a laboratórnych výsledkov
(dotácia 2/2)
13.
Požiarno-technické zariadenia
Základy navrhovania elektorckej požiarnej siganlizácie, stabilného hasiaceho zariadenia a zariadenia na odvod tepla a splodín horenia
2. test
(dotácia 2/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 30. 03. 2020.

Type of output: