Feb 28, 2020   9:51 a.m. Zlatica
Academic information system

Course syllabus AKMA06_6I - Aktuárska matematika (MTF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: AKMA06_6I
Názov predmetu: Aktuárska matematika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie bude realizované dvoma písomkami, na ktorých môže študent získať maximálne 20% všetkých bodov. Študent ma možnosť si na konci semestra jednu z týchto písomiek (podľa svojho výberu) opraviť. Pokiaľ študent na opravnej písomke získa menej bodov ako na riadnej písomke, zaráta sa mu to hodnotenie, kde dosiahol vyšší počet bodov.
Skúška bude prebiehať písomnou aj ústnou formou a študent môže získať maximálne 80% všetkých bodov.
Výsledné hodnotenie je dané súčtom priebežného hodnotenia a hodnotenia na skúške.
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebných minimálne 56%.
Hodnotenie úspešnosti je nasledovné: A 92-100%, B 83-91%, C 74-82%, D 65-73%, E 56-64%, FX menej ako 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné znalosti z finančnej a poistnej matematiky s dôrazom na ich aplikovateľnosť v praxi. Osvojí si výpočtové postupy finančnej a poistnej matematiky, tak ako sa používajú v dennej praxi bánk, poisťovní, investičných fondov, dôchodkových fondov a podobne.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Historický úvod, úrokový počet - základné pojmy, jednoduché dekurzívne úrokovanie, budúca hodnota kapitálu, výpočet úroku z viacerých istín.
2. Daňové zaťaženie a čistý výnos pri jednoduchom úrokovaní, princíp finančnej ekvivalencie, matematický a bankový diskont.
3. Zložené úrokovanie,frekvencia úrokovania, efektívna úroková miera, daňové zaťaženie a čistý výnos pri zloženom úrokovaní.
4. Zmiešané úrokovanie, spojité úrokovanie, vplyv a daňového zaťaženia na úrokovú mieru.
5. Rentový počet - základné pojmy, dočasná polehotná renta, odložená polehotná renta.
6. Večná polehotná renta, p-termínovaná polehotná renta.
7. Dočasná predlehotná renta, odložená predlehotná renta, večná predlehotná renta.
8. p-termínovaná predlehotná renta, porovnanie polehotnej a predlehotnej renty.
9. Úmorovací počet - základné pojmy, splácanie dlhu rovnakými splátkami, splácanie dlhu vopred danou konštantnou anuitou.
10. Netto poistné v poistení osôb - základné pojmy, úmrtnostné tabuľky, komutačné čísla, poistenie na dožitie, doživotné poistenie pre prípad smrti, dočasné poistenie pre prípad smrti, zmiešané poistenie.
11. Poistenie doživotného predlehotného dôchodku, poistenie dočasného predlehotného dôchodku, poistenie doživotného predlehotného dôchodku odloženého o k rokov, dôchodky vyplácané m-krát ročne.
12. Bežné netto poistné v poistení osôb - základné pojmy, bežné netto poistné pre dočasné poistenie pre prípad dožitia, bežné netto poistné pre doživotné a dočasné poistenie pre prípad smrti, bežné netto poistné pre doživotné a dočasné poistenie pre prípad smrti odložené o k rokov, bežné netto poistné pre zmiešané poistenie.
13. Brutto poistné - základné pojmy, jednorázové brutto poistné pre poistenie pre prípad dožitia, jednorázové brutto poistné pre poistenie pre prípad smrti, jednorázové brutto poistné pre zmiešané poistenie, jednorázové brutto poistné pre poistenie dôchodku.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
URBANÍKOVÁ, M. -- VACULÍKOVÁ, Ľ. Aktuárska matematika. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 186 s. ISBN 80-227-2442-4.
URBANÍKOVÁ, M. -- ŠPIRKOVÁ, J. -- VACULÍKOVÁ, Ľ. Aplikovaná matematika: Vybrané kapitoly z finančnej a poistnej matematiky. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014. 201 s. ISBN 978-80-227-4128-6.
LAMOŠ, F. Matematika v poisťovníctve. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 160 s. ISBN 80-08-02552-2.
CIPRA, T. Matematika cenných papírů . Praha: Professional Publishing, 2013. 288 s. ISBN 978-80-7431-079-9.
CIPRA, T. Pojistná matematika. Praha: EKOPRESS, 2006. 412 s. ISBN 80-86929-11-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 191

ABCDEFX
9,9 %9,9 %13,1 %18,8 %45,5 %2,8 %
Vyučujúci: Mgr. Vladimír Liška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 10. 2019
Schválil: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 23. 10. 2019.

Type of output: