Dec 14, 2019   0:16 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Course syllabus VYP706_6D - Výskumná práca VII (MTF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VYP706_6D
Názov predmetu: Výskumná práca VII
Ukončenie a kredity: zápočet (6 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Riešenie čiastkového problému v rámci riešenia medzinárodného, národného alebo inštitucionálneho vedeckovýskumného projektu pod vedením zodpovedného riešiteľa projektu. (dotácia 30/0)
2.Publikovať dosiahnuté výsledky (dotácia 22/0)


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 13. 06. 2019.

Type of output: