Dec 8, 2019   11:35 a.m. Marína
Academic information system

Course syllabus MSPO06_6B - Mechanika strojov a pohonov (MTF - ZS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MSPO06_6B
Názov predmetu: Mechanika strojov a pohonov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, test počas semestra, semestrálny ptrojekt - spracovanie a obhajoba. Úspešné absolvovanie záverečnej písomnej skúšky.
Hodnotenie - v súlade so Študijným poriadkom STU, čl. 16, odst. 2 a 3.
 
Výsledky vzdelávania:
Štúdiom predmetu Mechanika strojov a pohonov získajú študenti poznatky o princípoch fungovania a štruktúre strojov a pohonov. Získajú vedomosti o jednotlivých subsystémoch strojov, o funkcii základných druhov strojových súčiastok a mechanizmov strojov a budú schopní aplikovať moderné výpočtové metódy pri ich návrhu. Zároveň budú schopní na základe vzájomnej integrácie jednotlivých subsystémov vytvárať finálne zariadenia-stroje, vykonávajúce požadované cieľové funkcie.
 
Stručná osnova predmetu:
•Základné štruktúry strojov a ich klasifikácia.
•Subsystémy strojov - ich charakteristika a základné funkčné princípy.
•Pohonové subsystémy a ich modely. Elektromechanická premena energie. Elektrické stroje a ich výpočtové modely – jednosmerné, synchrónne a asynchrónne, krokové motory.
•Prevodové subsystémy a mechanizmy - prvky pre prenos rotačného pohybu – hriadele, ložiská, ozubené, reťazové a remeňové prevody, vačkové mechanizmy - všeobecné zásady pre konštrukčný návrh, pevnostné výpočty a dimenzovanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STRADIOT, J. -- MICHALÍČEK, M. -- MUDRÍK, J. -- SLAVKOVSKÝ, J. -- ZÁHOREC, O. -- ŽIARAN, S. Dynamika strojov. Bratislava : Alfa, 1991. 474 s. ISBN 80-05-00756-6.
MUSIL, M. Základy dynamiky strojov s Matlabom. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 98 s. ISBN 978-80-227-3938-2.
MÁLIK, L. -- MEDVECKÝ, Š. Časti a mechanizmy strojov. Žilina : Žilinská univerzita, 2003. 535 s. ISBN 80-8070-043-5.
MURÁŇ, M. Časti a mechanizmy strojov: Konštrukčné cvičenia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986. 292 s.
KRÁL, Š. Časti a mechanizmy strojov 1. Bratislava: STU Bratislava, 1998.
KRÁL, Š. Časti a mechanizmy strojov 2. Bratislava: STU Bratislava, 2008.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 124

ABCDEFX
6,5 %10,5 %10,5 %16,1 %55,6 %0,8 %
Vyučujúci: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Štefan Hajdu, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Eva Labašová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Naď, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ladislav Rolník, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 8. 2019
Schválil: doc. Ing. Milan Naď, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Type of output: