15. 12. 2019  10:54 Ivica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu MTPT06_6B - Mechanika tuhých a poddajných telies (MTF - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MTPT06_6B
Názov predmetu: Mechanika tuhých a poddajných telies
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Základy technickej mechaniky. (dotácia 2/2)
 
a.Sila a jej účinky. Druhy síl. Základné pojmy a zákony statiky. Skladanie a rozklad sily v rovine. Moment sily, silová dvojica. Silové sústavy-účinky, nahradzovanie a rovnováha. Ťažisko hmotných útvarov. Pappusova-Guldinova veta.

2.Statika hmotného bodu a telesa v rovine. (dotácia 2/2)
 
a.Statická určitosť mechanických sústav. Väzby a väzbová závislosť. Rovnováha hmotného bodu v rovine. Rovnováha tuhého telesa v rovine - analytické riešenie.

3.Statika pružných telies. (dotácia 2/2)
 
a.Základné druhy namáhania-prostý ťah, ohyb, šmyk a krútenie. Vnútorné silové účinky. Pojem napätosti a deformácie. Pomerné a celkové deformácie, pracovný diagram trhacej skúšky-Hookov zákon, podmienka dovoleného namáhania. Prierezové charakteristiky. Hypotézy pevnosti. Podmienky bezpečnosti.

4.Statika sústavy telies. (dotácia 2/2)
 
a.Rovnováha sústavy telies - analytické riešenie. Prútové sústavy. Metódy riešenia rovinných prútových sústav (styčníková a priesečná metóda - analyticky).

5.Pasívne odpory. (dotácia 2/2)
 
a.Šmykové trenie-trecia sila. Trenie v axiálnych a radiálnych čapoch. Pásové trenie. Odpor pri valení telies. Statika telies a ich sústav s pasívnymi odpormi.

6.Kinematika hmotného bodu. (dotácia 2/2)
 
a.Podmienky pohybu bodu, dráha, rýchlosť, zrýchlenie. Pohyb bodu po priamke a krivke. Sprievodný trojhran priestorovej krivky. Normálové a tangenciálne zrýchlenie.

7.Kinematika pohybu tuhého telesa. (dotácia 2/2)
 
a.Posuvný, rotačný a všeobecný rovinný pohyb telesa - základné kinematické veličiny. Okamžitý stred otáčania. Stred krivosti dráhy bodu telesa.

8.Kinematika sústavy telies. (dotácia 2/2)
 
a.Súčasné pohyby sústav telies-základné kinematické veličiny. Mechanizmy - analytické riešenie rovinných mechanizmov.

9.Dynamika hmotného bodu a sústavy hmotných bodov. (dotácia 2/2)
 
a.Základné úlohy dynamiky. Pohybové rovnice. Vety o zmene v dynamike hmotného bodu. Dynamika sústavy hmotných bodov.

10.Dynamika tuhého telesa. (dotácia 2/2)
 
a.Geometria hmôt - momenty zotrvačnosti základných geometrických útvarov. Pohybové rovnice pre posuvný, rotačný a všeobecný pohyb telesa.

11.Dynamika sústav telies. (dotácia 2/2)
 
a.Mechanické sústavy a metódy ich dynamickej analýzy. Metóda uvoľňovania. Metóda redukcie hmotnostných a silových parametrov.

12.Lineárna teória kmitania s jedným stupňom voľnosti I. (dotácia 2/2)
 
a.Kmitanie hmotného bodu. Voľné kmitanie hmotného bodu bez tlmenia a s tlmením.

13.Lineárna teória kmitania s jedným stupňom voľnosti II. (dotácia 2/2)
 
a.Budiace silové účinky. Rezonancia. Ampitúdo-frekvenčné charakteristiky. Fázovo-frekvenčné charakteristiky.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.

Typ výstupu: