Dec 14, 2019   9:14 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Course syllabus VYP206_6DE - Výskumná práca II (MTF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VYP206_6DE
Názov predmetu: Výskumná práca II
Ukončenie a kredity: zápočet (8 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (8 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Riešenie čiastkového problému v rámci riešenia medzinárodného, národného alebo inštitucionálneho vedeckovýskumného projektu pod vedením zodpovedného riešiteľa projektu. (dotácia 30/0)
2.Publikovať dosiahnuté výsledky. (dotácia 22/0)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 11. 09. 2019.

Type of output: