9. 12. 2019  22:14 Izabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 441A0_4D - Analytická chémia (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 441A0_4D
Názov predmetu: Analytická chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: analytická chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
analytická chémia - doktorandský (povinný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca, test
 
Výsledky vzdelávania:
Vedomosti o najmodernejších analytických metódach používaných v stopovej a ultrastopovej analýze komplexných vzoriek z technológie, životného prostredia, biologického materiálu a potravín so zameraním na tému dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Analytické chemické meranie.
Spôsoby odberu a úpravy vzoriek.
Predkoncentračné techniky a viacrozmerné separačné techniky v "on line" zapojení.
Tandemové zoskupenia detekčnej techniky.
Identifikácia látok vo veľmi nízkych koncentráciách.
Kombinované využitie spektroskopických metód pri analýze štruktúry organických zlúčenín.
Validácia analytických metód.
Využitie pokročilých analytických metód vo výskume a kontrolnej analytickej praxi.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GARAJ, J. -- BUSTIN, D. -- HLADKÝ, Z. Analytická chémia. Bratislava : Alfa, 1987. 740 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 55

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018
Schválil: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Typ výstupu: