Mar 21, 2019   0:18 a.m. Blahoslav
Academic information system

Course syllabus SMVIT_I - Systémové myslenie v IT (FIIT - ZS 2017/2018)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: SMVIT_I
Názov predmetu: Systémové myslenie v IT
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Samostatná práca na semestrálnom projekte - odovzdanie projektu je nutnou podmienkou získania zápočtu: 70% hodnotenia
2. Absolvovanie priebežného testu v 6. týždni semestra: 10% hodnotenia
3. Skúšková písomka: 20% hodnotenia
 
Výsledky vzdelávania:
Absolventi by mali chápať systémy, ktorých súčasťou sú IT riešenia na 3 základných úrovniach – na úrovni biznis procesov, na úrovni systémov a na technologickej úrovni. Systematický prístup k riešeniu problémov. Schopnosť uvažovať v celom životnom cykle riešenia z pohľadu biznisu aj technického zabezpečenia riešenia.
Absolvovaním predmetu študent získa aj základné znalosti o technológiách digitálnej výroby, ako vygenerovať počítačový kód a zmeniť ho na hmotné objekty. Študenti okrem teoretických znalostí získajú aj praktické zručnosti: ako používať nástroje digitálnej výroby FabLab pre rýchle prototypovanie (rapid prototyping), ako využívať CAD modelovacie softvéry, vinylový a laserový vyrezávač, 3D skenovanie a tlač, CNC fréza, elektronická konštrukcia, výroba dosky s plošnými spojmi.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod - základné princípy FabLab, prečo myslieť celostne ?
2. Životný cyklus produktu od nápadu po realizáciu
3. Systémové myslenie
4. Znalostné systémy založené na metadátach
5. Internet vecí a Industry 4.0
6. Enterprise Architecture Frameworks a The Open Group Architecture Framework (TOGAF)
7. Základné princípy a nástroje a bezpečnosť práce v FabLab
8. CAD počítačom podporovaný návrh 2D, 2,5D, 3D.
9. Počítačom riadené vyrezávanie
10. Elektronická konštrukcia
11. 3D skenovanie a tlač
12. Počítačom riadené obrábanie (CNC)

 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Covey, R. Stephen: The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal
Neil Geshenfeld, Fab: The Coming Revolution on Your Desktop-From Personal Computers to Personal Fabrication, ReadHowYouWant.com, 2011, 381 s. ISBN 978-1-4596-1057-6
Senge, M. Peter. The Fifth Discipline: The art and practice of learning organization: Second edition, Crown Publ, 2010
Slama, Dirk; Puhlmann, Frank; Morrish, Jim; Rishi, M.; Enterprise IoT, O´REILLY, 2015
Staněk, Peter; Ivanová, Pavlína: Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie, Elita, 2015

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

ABCDEFX
31,0 %37,9 %31,1 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Roman Kazička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. (tútor) - slovenský jazyk
Ing. Jozef Vaško (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 5. 9. 2017
Schválil: Ing. Roman Kazička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 05. 09. 2017.

Type of output: