Oct 18, 2019   9:48 p.m. Lukáš
Academic information system

Course syllabus N426B0_4I - Biochémia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N426B0_4I
Názov predmetu: Biochémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 1. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je absolvovanie skúšky so známkou lepšou ako FX.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základmi intermediárneho metabolizmu, tj. metabolizmu dusíkatých metabolitov (aminokyselín, nukleotidov, lipidov), so štruktúrou a vlastnosťami biologických membrán, membránových dejov, ako aj s biochemickými základmi najdôležitejších fyziologických dejov.

 
Stručná osnova predmetu:
1. Výučba predmetu zahrňuje nasledujúce témy:
Utilizácia a detoxifikácia amoniaku v ureogenetickom cykle.
2. Všeobecné reakcie aminokyselín. Biosyntéza kódovaných aminokyselín. Metabolizmus C1 látok.
3. Odbúranie bočných reťazcov kódovaných aminokyselín. Ketogénne a glukogénne aminokyseliny. Biosyntetické dráhy nadväzujúce na odbúranie bočných reťazcov aminokyselín.
4. Biosyntéza a degradácia purínových a pyrimidinových báz a nukleotidov. Biosyntéza deoxyribonukleotidov.
5. Biosyntéza a degradácia hemu. Biosyntéza pterínov.
6. Metabolizmus komplexných lipidov, eikozanoidov, izoprenoidov, steroidov, karotenoidov, polyketidov. Primárny a sekundárny metabolizmus.
7. Biologické membrány, ich zloženie, štruktúra, modely a biogenéza.
8. Mechanizmy a energetika transportu látok cez membrány.
9. Biologické signály. Príjem, prevod signálov, receptory, transdukčné mechanizmy. Druhý posol. Efektorové mechanizmy. .Hormóny. Integrácia buniek a organizmu (homeostáza, udržiavanie pH, Ca, glukózy).
10. Zrážanie krvi.
11. Nervový systém a základy jeho funkcie.
12. Svetlo a živé organizmy. Svetlo ako zdroj energie. Zrakový vnem. Odpoveď organizmov na svetelný impulz. Bioluminiscencia.
13. Biochemizmus motility a kontraktility. Cytoskelet. Svalové vlákna a iné kontraktilné bielkoviny.
14. Metabolizmus xenobiotík. Úloha kyslíka v metabolizme. Aktívne druhy kyslíka. Detoxikačné mechanizmy v bunke a v organizmoch. Vlastnosti detoxikačných enzýmov.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠKÁRKA, B. -- NOVÁK, M. -- FERENČÍK, M. Biochémia. Bratislava: Slovak Academic Press , 2000.
VOET, J G. -- VOET, D. Biochemistry. New York: John Wiley & Sons, 1995. 1361 s. ISBN 0-471-58651-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 209

ABCDEFX
19,6 %23,4 %20,6 %21,5 %12,9 %2,0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Albert Breier, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 23. 09. 2019.

Type of output: