Jan 27, 2020   5:23 p.m. Bohuš
Academic information system

Course syllabus N426L0_4I - Laboratórne cvičenie z biochémie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N426L0_4I
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z biochémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - inžiniersky (povinný), 1. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie sa uskutočňuje písomným testom a kontrolou odovzdania protokolov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom projektu je oboznámiť študentov s metódami pre izoláciu a analýzu bielkovín a s meraním aktivity enzýmov, ako aj s izoláciou DNA.
 
Stručná osnova predmetu:
Podľa návodov študenti uskutočnia nasledujúce experimentálne úlohy a merania:
1. Izolácia a elektroforetická separácie bielkovín z mlieka.
2. Izolácia a elektroforetická charakterizácia plazmidovej DNA.
3. Stanovenie kinetických parametrov dehydrogenázy mliečnanu.
4. Purifikácia alfa-amylázy a meranie enzýmovej aktivity pomocou chromolytického substrátu.
5. Izolácia chloroplastov a meranie Hillovej reakcie.
Študenti spracujú výsledky do protokolov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VAREČKA, Ľ. -- MIKO, M. Laboratórne cvičenia z biochémie II - skriptá. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1998.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 147

ABCDEFX
18,4 %27,2 %31,3 %17,7 %4,8 %0,6 %
Vyučujúci: Ing. Helena Galádová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zoltán Polozsányi (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: