Feb 17, 2020   11:28 p.m. Miloslava
Academic information system

Course syllabus N426L0_4I - Laboratórne cvičenie z biochémie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z biochémie
Kód predmetu: N426L0_4I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Helena Galádová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zoltán Polozsányi (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom projektu je oboznámiť študentov s metódami pre izoláciu a analýzu bielkovín a s meraním aktivity enzýmov, ako aj s izoláciou DNA.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Podľa návodov študenti uskutočnia nasledujúce experimentálne úlohy a merania:
1. Izolácia a elektroforetická separácie bielkovín z mlieka.
2. Izolácia a elektroforetická charakterizácia plazmidovej DNA.
3. Stanovenie kinetických parametrov dehydrogenázy mliečnanu.
4. Purifikácia alfa-amylázy a meranie enzýmovej aktivity pomocou chromolytického substrátu.
5. Izolácia chloroplastov a meranie Hillovej reakcie.
Študenti spracujú výsledky do protokolov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VAREČKA, Ľ. -- MIKO, M. Laboratórne cvičenia z biochémie II - skriptá. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1998.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Metódou cvičenia je experimentálna práca podľa návodov uvedených v skriptách, vyhodnotenie výsledkov a napísanie protokolu. Na prvom cvičení sa študenti oboznámia s predpismi o bezpečnosti pri práci a s návodmi na použitie prístrojov a laboratórnych zariadení.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje písomným testom.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: