Oct 25, 2020   3:41 p.m. Aurel
Academic information system

Course syllabus N426M0_4I - Mikrobiológia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N426M0_4I
Názov predmetu:
Mikrobiológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
biotechnológia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu sú v súlade so Študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom poznatky týkajúce sa infekčných častíc nebunkového charakteru, metabolizmu, genetiky, diverzity a biotických vzťahov mikroorganizmov s dôrazom na praktické aplikácie mikroorganizmov v biotechnológiách, v medicíne a v environmentálnych procesoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Vírusy, bakteriofágy, prióny. Genetika mikroorganizmov, mutácie, génový transfer a rekombinácia. Selekcia mutantov. Mikrobiálna genomika, genetické inžinierstvo. Virulencia, patogenita, interakcie hostiteľ-patogén. Mikroorganizmy ako pôvodcovia infekčných ochorení. Mikroorganizmy v biosfére. Katabolické a anabolické procesy mikroorganizmov a ich technologický význam.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HUDECOVÁ, D. -- ŠIMKOVIČ, M. Mikrobiológia. In.
ŠILHÁNKOVÁ, L. Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Praha : Academia, 2002. 363 s. ISBN 80-200-1024-6.
BETINA, V. Mikrobiológia 2. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 212 s. ISBN 80-227-0860-7.
BROCK, T D. Biology of Microorganisms. Englewood Cliffs : Prentice Hall International, 1994. 909 s. ISBN 0-13-176660-0.
COHEN, G N. Microbial Biochemistry. London: Springer, 2011. 557 s. ISBN 978-90-481-9436-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 88

A
B
C
D
E
FX
44,3 %
21,6 %
22,7 %
6,8 %
4,6 %
0 %
Vyučujúci:
prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 7. 2019
Schválil:
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 17. 07. 2019.

Type of output: