Oct 27, 2020   9:47 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Course syllabus N426Z0_4B - Základy všeobecnej mikrobiológie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N426Z0_4B
Názov predmetu:
Základy všeobecnej mikrobiológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
biotechnológia - bakalársky (povinný), 3. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu sú v súlade so Študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov s prokaryotickými a eukaryotickými mikroorganizmami, s ich cytológiou, morfológiou, rozmnožovaním a základnými fyziologickými charakteristikami. Poskytnúť poznatky o mikroorganizmoch významných z aspektu praktického využitia v biotechnológiách a v potravinárstve a o možnostiach likvidácie nežiaducej mikroflóry.
 
Stručná osnova predmetu:
Význam a postavenie mikroorganizmov v živej prírode, využitie v priemysle.
Prokaryotické a eukaryotické mikroorganizmy - cytológia, morfológia, taxonómia, rozmnožovanie. Priemyselne, ekologicky a medicínsky významné prokaryotické a eukaryotické mikroorganizmy, nebunkové častice infekčnej povahy.
Výživa rast a rozmnožovanie mikroorganizmov. Fyzikálnochemické a fyzikálne vplyvy prostredia na rast a metabolizmus. Mikroorganizmy v biotechnológii a potravinárstve. Potlačenie a likvidácia nežiaducich mikrooganizmov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HUDECOVÁ, D. -- ŠIMKOVIČ, M. Mikrobiológia. In.
ŠILHÁNKOVÁ, L. Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Praha : Academia, 2002. 363 s. ISBN 80-200-1024-6.
HUDECOVÁ, D. -- MAJTÁN, V. Mikrobiológia I. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2002. 189 s. ISBN 80-227-1663-4.
TORTORA, G J. -- FUNKE, B R. -- CASE, C L. Microbiology: An Introduction. Redwood City : The Benjamin/Cummings Publ.Comp, 1992. 810 s. ISBN 0-8053-8480-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 307

A
B
C
D
E
FX
19,5 %
15,6 %
18,2 %
17,3 %25,1 %
4,3 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zuzana Ježíková, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Tomáš Pagáč, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ján Víglaš (skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
17. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 17. 07. 2019.

Type of output: