Oct 26, 2020   11:41 p.m. Demeter
Academic information system

Course syllabus N426P1_4I - Patobiochémia (FCHPT - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N426P1_4I
Názov predmetu:
Patobiochémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou na absolvovanie predmetu je vypracovanie troch seminárnych prác a úspešná ústna skúška. Ústna skúška bude hodnotená 100 bodmi, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 90 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 80 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 70 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 60 bodov a na získanie hodnotenia E najmenej 55 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nevypracuje seminárne práce a z ústnej skúšky nezíska aspoň 55 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o príčinách a diagnostike rôznych ochorení. Pozná biochemické aspekty vzniku a rozvoja metabolických porúch, orgánových porúch, chorôb spojených s nedostatočnou či nevhodnou výživou. Chápe vzťah medzi príčinou ochorenia a jeho klinickými prejavmi. Pozná metódy a techniky určovania biochemických parametrov používaných v diagnostike chorôb.
 
Stručná osnova predmetu:
Poruchy metabolizmu
Metabolizmus sacharidov
Metabolizmus aminokyselín
Metabolizmus purínov a pyrimidínov
Metabolizmus mastných kyselín
Porfýrie
Orgánové poruchy
Poruchy srdca a obehového systému
Poruchy pečene
Poruchy CNS
Zápal, nádorové ochorenia
Poruchy príjmu potravín
Malnutrícia
Obezita
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FERENČÍK, M. -- ŠKÁRKA, B. -- NOVÁK, M. -- TURECKÝ, L. Biochémia. Bratislava : SAP-Slovak Academic Press, 2000. 924 s. ISBN 80-88908-58-2.
MURRAY, R K. Harper's Biochemistry. New York : McGraw-Hill, 2000. 927 s. ISBN 0-8385-3684-0.
Medical Biochemistry. London : Mosby, 1999. 566 s.
DEVLIN, T M. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. New York : Wiley-Liss, Inc, 1997. 1186 s. ISBN 0-471-15451-2.
KARLSON, P. -- GEROK, W. Pathobiochemie. Praha: Academia, 1987. 480 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 105

A
B
C
D
E
FX
49,5 %
20,0 %
24,8 %1,9 %
3,8 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: