9. 4. 2020  19:38 Milena
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400K0_4D - Klinická biochémia a patobiochémia (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Klinická biochémia a patobiochémia
Kód predmetu: N400K0_4D
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent detailne ovláda biochemické aspekty vzniku a rozvoja niektorých chorôb. Chápe vzťah medzi príčinou ochorenia a jeho klinickými prejavmi. Pozná metódy a techniky určovania biochemických parametrov používaných v diagnostike chorôb.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Poruchy metabolizmu sacharidov. Metabolizmus aminokyselín a jeho poruchy. Biosyntéza a degradácia purínových a pyrimidínových nukleotidov a ich poruchy. Defekty metabolizmu mastných kyselín. Biosyntéza hému a porfýrie. Poruchy srdca a obehového systému. Úloha pečene a poruchy jej funkcie. Metabolizmus sfingolipidov a lyzozómové defekty. Poruchy CNS. Zápalový proces – proteíny akútnej fázy. Príčiny nádorových ochorení. Poruchy príjmu výživy – príčiny a dôsledky malnutrície a obezity.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Konzultácie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Typ výstupu: