Oct 18, 2019   11:43 a.m. Lukáš
Academic information system

Course syllabus N400M1_4D - Molekulová biológia (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400M1_4D
Názov predmetu: Molekulová biológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: biochémia - doktorandský (povinný), 1. rok
biotechnológia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu sú v súlade so Študijným poriadkom STU v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Prednášky sú určené študentom, ktorí sa zaujímajú o reguláciu a koordinovanie aktivít eukaryotických buniek. Prvá časť bude zameraná na zopakovanie podstaty regulácie expresie génov a princípov bunkovej signalizácie. Druhá časť bude venovaná chybám v signalizácii a ich dopadu na stav organizmu - choroby ľudského organizmu.
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra DNA. Organizácia chromozómu. Regulácia štruktúry chromatínu. Nekódujúca DNA. Štruktúra a funkcie RNA.
DNA replikácia. DNA polymerázy. Replikačný aparát. Topoizomerázy. Štruktúra telomerickej DNA a telomeráza. Teoloméry, starnutie a nádory.
Rekombinácia DNA. Transpozóny. Mutácie a opravy DNA.
Transkripcia v prokaryotických bunkách. Regulácia transkripcie: úloha sigma faktorov, aktivátorov a represorov. Dvojzložkový systém baktérií. Atenuácia. Antiterminácia.
Translácia. Genetický kód. Prekódovanie. Funkcie tmRNA a "stringent factors"/RelA.
Transkripcia v eukaryotických bunkách. Komplexnosť transkripčného aparátu -- zameranie na PolII a jej bazálne transkripčné faktory. Štruktúra a aktivácia transkripčných faktorov. Transkripčné faktory a regulácie expresie génov.
Heterochromatín a epigenetická regulácia expresie génov.
Dozrievanie RNA a post-transkripčná regulácia expresie génov. Zostrih, vrátane alternatívneho zostrihu, "capping" a polyadenylácia. Editovanie RNA.
Translácia. Vytváranie iniciáčneho komplexu : regulácia iniciácie a fosforylácia eIF2. RNA-interferencia.
Translokovanie proteínov -- špecifické signálne sekvencie. Kotranslačná translokácia proteínov do endoplazmového retikula. Vezikulárny transport -- sortovanie proteínov. Transportné procesy medzi cytoplazmou a jadrom. Import proteínov do mitochondria: TIM a TOM komplexy.
Degradácia proteínov:ubikvitíny a proteazóm.
Receptory - viazané v plazmatickej membráne a vnútrobunkové. Proteíny signálnych dráh a molekuly sekundárnych poslov. Organizácia signálnych komplexov. Integrovanie signálov. Extracelulárny matrix a imunitný systém. Endokrinný systém a signalizácia. Princípy regulácie bunkového cyklu. Apoptóza - nevyhnutnosť regulovania bunkovej smrti u mnohobunkových organizmov. Regulácia bunkovej smrti a choroby - rakovina a neurodegeneratívne choroby.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BECKERMAN, M. Molecular and Cellular Signaling. USA: Springer Science+Business Media, Inc, 2010. 592 s. ISBN 978-1-4419-1966-3.
JOHNSON, A. -- ALBERTS, B. Molecular Biology of the Cell . New York and London: Garland Science, 2007. 1539 s. ISBN 978-0-8153-4106-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 42

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 26. 4. 2019
Schválil: doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 26. 04. 2019.

Type of output: