Oct 31, 2020   11:55 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Course syllabus 426B4_4B - Bakalárska práca (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 426B4_4B
Názov predmetu:
Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vedúci bakalárskeho projektu priebežne hodnotí a usmerňuje aktivitu študenta/študentky počas celého semestra.
 
Výsledky vzdelávania:
Tento predmet má dva alternatívne ciele. Prvým môže byť experimentálna analýza problému zadaného vedúcim bakalárskeho projektu, ktorá vyústi do napísania protokolu s výsledkami práce a ich vyhodnotením v rozsahu približne 20-30 strán. Druhým cieľom môže byť vypracovanie literárnej rešerše na tému zadanú vedúcim/ou bakalárskeho projektu. Výsledky rešerše budú opäť písomne sformulované v rozsahu uvedenom vyššie. Spoločným cieľom je naučiť študenta formulovať vedecký problém, zvládnuť experimentálny prístup na jeho riešenie, vyhodnotiť získané výsledky a predniesť ich v písomnej podobe a orálnou formou. Obhajoba výsledkov je súčasťou štátnej skúšky na ukončenie bakalárskeho štúdia
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu môže byť buď experimentálna analýza problému zadaného vedúcim bakalárskeho projektu, ktorá vyústi do napísania protokolu s výsledkami práce a ich vyhodnotením v rozsahu približne 20-30 strán, alebo vypracovanie literárnej rešerše na tému zadanú vedúcim/ou bakalárskeho projektu. Výsledky rešerše budú opäť písomne sformulované v rozsahu uvedenom vyššie. Cieľom tejto aktivity je naučiť študenta formulovať vedecký problém, zvládnuť experimentálny prístup na jeho riešenie, vyhodnotiť získané výsledky a predniesť ich v písomnej podobe a orálnou formou. Obhajoba výsledkov je súčasťou štátnej skúšky na ukončenie bakalárskeho štúdia
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúru potrebnú pre vypracovanie bakalárskej práce určí vedúci projektu.
The necessary literature sources for starting the work will be provided by the supervisor.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 71

A
B
C
DE
FX
87,3 %
8,5 %
2,8 %1,4 %0 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil: prof. Ing. Albert Breier, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Type of output: