28. 2. 2020  13:53 Zlatica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 426B4_4B - Bakalárska práca (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 426B4_4B
Názov predmetu: Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vedúci bakalárskeho projektu priebežne hodnotí a usmerňuje aktivitu študenta/študentky počas celého semestra.
 
Výsledky vzdelávania:
Tento predmet má dva alternatívne ciele. Prvým môže byť experimentálna analýza problému zadaného vedúcim bakalárskeho projektu, ktorá vyústi do napísania protokolu s výsledkami práce a ich vyhodnotením v rozsahu približne 20-30 strán. Druhým cieľom môže byť vypracovanie literárnej rešerše na tému zadanú vedúcim/ou bakalárskeho projektu. Výsledky rešerše budú opäť písomne sformulované v rozsahu uvedenom vyššie. Spoločným cieľom je naučiť študenta formulovať vedecký problém, zvládnuť experimentálny prístup na jeho riešenie, vyhodnotiť získané výsledky a predniesť ich v písomnej podobe a orálnou formou. Obhajoba výsledkov je súčasťou štátnej skúšky na ukončenie bakalárskeho štúdia
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu môže byť buď experimentálna analýza problému zadaného vedúcim bakalárskeho projektu, ktorá vyústi do napísania protokolu s výsledkami práce a ich vyhodnotením v rozsahu približne 20-30 strán, alebo vypracovanie literárnej rešerše na tému zadanú vedúcim/ou bakalárskeho projektu. Výsledky rešerše budú opäť písomne sformulované v rozsahu uvedenom vyššie. Cieľom tejto aktivity je naučiť študenta formulovať vedecký problém, zvládnuť experimentálny prístup na jeho riešenie, vyhodnotiť získané výsledky a predniesť ich v písomnej podobe a orálnou formou. Obhajoba výsledkov je súčasťou štátnej skúšky na ukončenie bakalárskeho štúdia
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúru potrebnú pre vypracovanie bakalárskej práce určí vedúci projektu.
The necessary literature sources for starting the work will be provided by the supervisor.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 71

ABCDEFX
87,3 %8,5 %2,8 %1,4 %0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Albert Breier, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: