Mar 29, 2020   0:45 a.m. Miroslav
Academic information system

Course syllabus N426B3_4I - Bioenergetika buniek a organizmov (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N426B3_4I
Názov predmetu: Bioenergetika buniek a organizmov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
K úspešnému ukončeniu predmetu je potrebné zvládnuť ústnu skúšku. Podmienkou pre absolvovanie predmetu je aktívna účasť na seminároch a úspešné zvládnutie záverečnej písomnej práce. Písomná práca pozostáva z teoretickej a výpočtovej časti, k jej úspešnému absolvovaniu bude nutné získať minimálne 56% z oboch časti.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o biochemických procesoch, ktorými bunky uskutočňujú premenu energie a ktorými získavajú ATP nevyhnutnú na udržiavanie životných funkcií. Chápe rozdiely v energetickom metabolizme buniek (živočíchov, rastlín, mikroorganizmov), ktoré sa líšia využívaním rôznych energetických zdrojov, spôsobom asimilácie uhlíka a terminálnym akceptorom elektrónov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Termodynamické aspekty biologických procesov.
- Katabolické dráhy a syntéza redukovaných ekvivalentov v chemotrofných organizmoch.
- Mitochondrie a ich úloha v energetickom metabolizme. Respiračný reťazec a premena redoxnej energie redukovaných ekvivalentov na protónmotívnu silu.
- Spriahnutosť protónmotívnej sily a syntézy ATP. Chemiosmotická teória oxidačnej fosforylácie.
- Svetlo ako zdroj energie. Fototrofné organizmy. Chloroplasty a ich úloha pri premene energie svetelného žiarenia na chemickú.
- Fotosystémy, fotosyntetický transportný reťazec elektrónov, tvorba elektrochemického gradientu protónov, syntéza redukovaných ekvivalentov a ATP.
- Cyklická a necyklická oxygénna fotosyntéza. Anoxygénna fotosyntéza. Tmavá fáza fotosyntézy.
- Neuróny a akčný potenciál.
- Mechanizmy a energetika transportu látok cez membrány.
- Bunková motilita a kontraktilita.
- Prokaryoty a Archaea, vlastnosti ich energetického metabolizmu v závislosti od energetického zdroja a od spôsobu asimilácie uhlíka.
- Unikátne metabolické dráhy zabezpečujúce tvorbu ATP a premenu energie v mikroorganizmoch, úloha elektrochemických iónových gradientov.
- Hydrogenázy, štruktúrne a funkčné aspekty jednotlivých tried hydrogenáz a ich úlohy v bioenergetike mikroorganizmov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VOET, D. -- VOET, J G. Biochemistry. New York : John Wiley & Sons, 1995. 1361 s. ISBN 0-471-58651-X.
STRYER, L. Biochemistry. New York : W.H.Freeman, 1988. 1089 s. ISBN 0-7167-1920-7.
HUDECOVÁ, D. -- ŠIMKOVIČ, M. Mikrobiológia. In.
SKULAČEV, V P. Bioenergetika.Membrannyje preobrazovateli energii. Moskva : Vyšča škola, 1989. 270 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2.ročník študijného programu Biochémia a biomedicínske technológie.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 84

ABCDEFX
53,6 %38,1 %7,1 %1,2 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Type of output: