Jan 25, 2020   2:51 a.m. Gejza
Academic information system

Course syllabus N426M3_4I - Mechanizmy účinku biologicky aktívnych látok (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N426M3_4I
Názov predmetu: Mechanizmy účinku biologicky aktívnych látok
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
S priebežným hodnotením študentov sa nepočíta.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné princípy ovplyvňovania bunkových mechanizmov biologicky aktívnymi látkami vo vzťahu k ich cieľovej štruktúre (látky viažuce sa na DNA, látky zasahujúce expresiu proteínov na post-transkripčnej úrovni, inhibítory enzýmových a transportných aktivít rôznych proteínov, látky s protektívnym účinkom proti poškodeniu pri rozvoji patologických stavov, antimikrobiálne látky vrátane antibiotík). Študent získa vedomosti o možnostiach cieleného zásahu látkami ovplyvňujúcimi zmenenú funkciu tkanív spôsobenú patologickými procesmi v súvislosti s rozvojom rôznych ochorení.
 
Stručná osnova predmetu:
Účinky látok na biologické systémy a základné mechanizmy ich účinku; väzba látok na DNA, látky vyvolávajúce zlomy DNA, látky zasahujúce do mechanizmov opravy DNA, látky ovplyvňujúce transkripciu DNA; látky ovplyvňujúce proliferáciu buniek; látky zasahujúce expresiu proteínov na post-trankripčnej úrovni vrátane mikro-RNA; príklady látok modulujúcich enzýmové aktivity a ich využitie v terapii; príklady látok ovplyvňujúcich bunkovú signalizáciu a bunkové regulačné pochody; príklady látok ovplyvňujúcich membránový transport a membránový potenciál a ich využitie v terapii; látky tlmiace oxidačný stres a látky pôsobiace proti poškodeniu vplyvom ischémie a hypoxie tkaniva vrátane modulátorov mechanizmov programovej bunkovej smrti; antimikrobiálne a antivirálne látky ich využitie v terapii; príklady cielenej terapie rôznych ochorení (kardiovaskulárne, onkologické, metabolické atď.) s biologicky aktívnymi látkami.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PATRICK, G. An Introduction to Medicinal Chemistry. Oxford: Oxford Univ.Press, 1995. 336 s. ISBN 0-19-855871-6.
THOMAS, G. Fundamentals of Medicinal Chemistry. Chichester : John Wiley & Sons, 2003. 285 s. ISBN 0-470-84306-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 75

ABCDEFX
85,3 %14,7 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Albert Breier, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Type of output: