Dec 10, 2019   6:32 a.m. Radúz
Academic information system

Course syllabus N426M1_4I - Mikrobiológia (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N426M1_4I
Názov predmetu: Mikrobiológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu sú v súlade so Študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom poznatky týkajúce sa infekčných častíc nebunkového charakteru, metabolizmu, genetiky, diverzity a biotických vzťahov mikroorganizmov s dôrazom na praktické aplikácie mikroorganizmov v biotechnológiách, v medicíne a v environmentálnych procesoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Vírusy, bakteriofágy, prióny. Genetika mikroorganizmov, mutácie, génový transfer a rekombinácia. Selekcia mutantov. Mikrobiálna genomika, genetické inžinierstvo. Virulencia, patogenita, interakcie hostiteľ-patogén. Mikroorganizmy ako pôvodcovia infekčných ochorení. Mikroorganizmy v biosfére. Katabolické a anabolické procesy mikroorganizmov a ich technologický význam.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HUDECOVÁ, D. -- ŠIMKOVIČ, M. Mikrobiológia. In.
ŠILHÁNKOVÁ, L. Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Praha : Academia, 2002. 363 s. ISBN 80-200-1024-6.
BETINA, V. Mikrobiológia 2. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 212 s. ISBN 80-227-0860-7.
BROCK, T D. Biology of Microorganisms. Englewood Cliffs : Prentice Hall International, 1994. 909 s. ISBN 0-13-176660-0.
COHEN, G N. Microbial Biochemistry. London: Springer, 2011. 557 s. ISBN 978-90-481-9436-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 87

ABCDEFX
49,4 %27,6 %17,2 %5,8 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Type of output: