Dec 12, 2019   4:00 a.m. Otília
Academic information system

Course syllabus N426P0_4I - Potravinárska biochémia (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N426P0_4I
Názov predmetu: Potravinárska biochémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet sa ukončuje ústnou skúškou. Študent absolvuje predmet, ak získa lepšiu známku ako FX.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s biochemickými základmi funkcií živých organizmov, ktoré sú relevantné pre teóriu a prax potravinárstva.
 
Stručná osnova predmetu:
Utilizácia a detoxifikácia amoniaku v ureogenetickom cykle. Všeobecné reakcie aminokyselín. Biosyntéza kódovaných aminokyselín. Metabolizmus C1 látok. Odbúranie bočných reťazcov kódovaných aminokyselín. Ketogénne a glukogénne aminokyseliny. Biosyntetické dráhy nadväzujúce na odbúranie bočných reťazcov aminokyselín.
Biosyntéza a degradácia purínových a pyrimidinových báz a nukleotidov. Biosyntéza deoxyribonukleotidov. Biosyntéza a degradácia hemu. Biosyntéza pterínov.
Metabolizmus komplexných lipidov, eikozanoidov, izoprenoidov, steroidov, karotenoidov, polyketidov. Primárny a sekundárny metabolizmus.
Biologické membrány, ich zloženie, štruktúra, modely a biogenéza.
Mechanizmy a energetika transportu látok cez membrány.
Biologické signály. Príjem, prevod signálov, receptory, transdukčné mechanizmy. Druhý posol. Efektorové mechanizmy. Hormóny.
Integrácia buniek a organizmu (homeostáza, udržiavanie pH, Ca, glukózy). Zrážanie krvi. Nervový systém a základy jeho funkcie.
Svetlo a živé organizmy. Svetlo ako zdroj energie. Zrakový vnem. Odpoveď organizmov na svetelný impulz. Bioluminiscencia.
Biochemizmus motility a kontraktility. Cytoskelet. Svalové vlákna a iné kontraktilné bielkoviny.
Metabolizmus xenobiotík. Úloha kyslíka v metabolizme. Aktívne druhy kyslíka. Detoxikačné mechanizmy v bunke a v organizmoch. Vlastnosti detoxikačných enzýmov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VOET, D. -- VOETOVÁ, J G. Biochemie. Praha : Victoria Publishing, a.s, 1995. 1325 s. ISBN 80-85605-44-9.
ŠKÁRKA, B. -- NOVÁK, M. -- FERENČÍK, M. Biochémia. Bratislava: Slovak Academic Press , 2000.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 43

ABCDEFX
20,9 %27,9 %11,6 %20,9 %18,7 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Type of output: