Oct 22, 2020   11:58 p.m. Sergej
Academic information system

Course syllabus N431B2_4B - Bioinformatika (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N431B2_4B
Názov predmetu:
Bioinformatika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
biotechnológia - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy spolu za 20 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných minimálne 56 % zo všetkých bodov. Študent musí napísať aj referát na zadanú tému. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje písomné testy aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92-100 %, B 83-91 %, C 74-82 %, D 65-73 %, E 56-64 %.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získať prehľad o službách knižníc, informačných a databázových centier, o možnosti ich využívania: Typy a kategórie informácií. Systematizácia informačných dokumentov a ich prístupnosť. Archivácia informácie. Knižnice, informačné firmy a centrá. Evidenčné systémy, katalógy. Svetová informačná sieť. Štruktúra databázových centier, možnosti ich využívania. Primárne a sekundárne zdroje informácií, ich prístupnosť. Prístup k on-line informáciám, údaje na www stránkach. Databázy verejné a neverejné, vyhľadávacie služby.
 
Stručná osnova predmetu:
1.) Pôvod a povaha informácie. Typy a kategórie informácií. Systematizácia informačných dokumentov a ich prístupnosť. 2.) Archivácia informácie. Knižnice, informačné firmy a centrá. Evidenčné systémy, katalógy. Svetová informačná sieť. Štruktúra databázových centier, možnosti ich využívania. 3.) Primárne a sekundárne zdroje informácií, ich prístupnosť, postupy pre hľadanie konkrétnej informácie, postup pri informačnom prieskume, retrospektívna rešerš. 4.) Primárne zdroje informácií. Knihy, časopisy, zborníky, patenty, katalógy, firemná literatúra. 5.) Sekundárne zdroje informácií. Referátové časopisy, ich indexy a práca s nimi. 6.) Štruktúra a postavenie Chemical Abstracts, Current Contents a SCI. Ich význam a možnosti využitia pri získavaní informácií. 7.) Informácie na elektronických médiách. CA Search, CCOD, SCI. 8.) Prístup k on-line informáciám, údaje na www stránkach. Databázy verejné a neverejné, vyhľadávacie služby. 9.) Stratégia a taktika rešerše. Rešerš zameraná na konkrétny fakt, prieskumná, patentová, retrospektívna. 10.) Práca s počítačom, oboznámenie sa s programom, spustenie rešerše, archivácia výsledku. Zostavenie a odladenie vlastného profilu v CCOD. 11.) Rešerš na PC v CCOD na zadanú tému, spolupráca programu s databázou, export údajov do databázy. Spracovanie získanej rešerše. 12.) Elektronická forma prípravy a publikovania rukopisu, elektronické časopisy. 13.) Praktické zadanie problému pre vyhľadávanie v SCHK, CVTI, Univerzitnej knižnici.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Databases of journals.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 270

A
B
C
D
EFX
13,3 %36,3 %
28,9 %
16,7 %
4,1 %
0,7 %
Vyučujúci:
Ing. Jaroslav Hambalko (cvičiaci)
Ing. Veronika Kazimírová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michal Plž (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Dominika Šilhárová (cvičiaci)
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 2. 2018
Schválil:
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Type of output: