Nov 18, 2019   2:39 p.m. Eugen
Academic information system

Course syllabus N431B2_4B - Bioinformatika (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N431B2_4B
Názov predmetu: Bioinformatika
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.) Pôvod a povaha informácie. Typy a kategórie informácií. Systematizácia informačných dokumentov a ich prístupnosť. 2.) Archivácia informácie. Knižnice, informačné firmy a centrá. Evidenčné systémy, katalógy. Svetová informačná sieť. Štruktúra databázových centier, možnosti ich využívania. 3.) Primárne a sekundárne zdroje informácií, ich prístupnosť, postupy pre hľadanie konkrétnej informácie, postup pri informačnom prieskume, retrospektívna rešerš. 4.) Primárne zdroje informácií. Knihy, časopisy, zborníky, patenty, katalógy, firemná literatúra. 5.) Sekundárne zdroje informácií. Referátové časopisy, ich indexy a práca s nimi. 6.) Štruktúra a postavenie Chemical Abstracts, Current Contents a SCI. Ich význam a možnosti využitia pri získavaní informácií. 7.) Informácie na elektronických médiách. CA Search, CCOD, SCI. 8.) Prístup k on-line informáciám, údaje na www stránkach. Databázy verejné a neverejné, vyhľadávacie služby. 9.) Stratégia a taktika rešerše. Rešerš zameraná na konkrétny fakt, prieskumná, patentová, retrospektívna. 10.) Práca s počítačom, oboznámenie sa s programom, spustenie rešerše, archivácia výsledku. Zostavenie a odladenie vlastného profilu v CCOD. 11.) Rešerš na PC v CCOD na zadanú tému, spolupráca programu s databázou, export údajov do databázy. Spracovanie získanej rešerše. 12.) Elektronická forma prípravy a publikovania rukopisu, elektronické časopisy. 13.) Praktické zadanie problému pre vyhľadávanie v SCHK, CVTI, Univerzitnej knižnici.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Type of output: