Oct 17, 2019   1:26 p.m. Hedviga
Academic information system

Course syllabus N423B0_4I - Bioinžinierstvo (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N423B0_4I
Názov predmetu: Bioinžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje ústnu skúšku. Ústna skúška je hodnotená 50 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 28 bodov. Hodnotenie úspešnosti je nasledovné: A 46 50 bodov, B 41 45 bodov, C 37 40 bodov, D 32 36 bodov, E 28 31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o základných procesoch výroby potravín s dôrazom na vplyv jednotlivých procesov na biologickú a výživovú hodnotu potravín. Rozumie technologickým procesom bez nároku na tepelnú energiu, procesom vyžadujúcim aplikáciu tepelnej energie, procesom vyžadujúcim odoberanie tepelnej energie.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy a prvky potravinárskych procesov. Technologické operácie nevyžadujúce dodávku tepla: čistenie, triedenie, šúpanie, miešanie, drvenie a mletie, mechanické separácie a pod. Procesy s nárokom na tepelnú energiu: blanšírovanie, pasterizácia, sterilizovanie, odparovanie, extrúzia, sušenie, pečenie, mikrovlnný ohrev. Procesy vyžadujúce odoberanie tepelnej energie: chladenie, mrazenie, lyofilizácia.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
FELLOWS, P. Food processing technology Principles and practice. London: Woodhead Publishing Limited, 2009. 894 s.
HUI, Y. Encyclopedia of food science and technology. London: Taylor Francis, 1989.
KADLEC, P. MELZOCH, K. VOLDŘICH, M. Procesy potravinářských a biochemických výrob. Praha: VŠCHT, 2003.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet Potravinárske inžinierstvo je odporúčaný pre študentov 1. ročníka študijného programu Potraviny, hygiena, kozmetika.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 123

ABCDEFX
28,5 %30,9 %26,0 %9,8 %4,8 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. František Kreps, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 21. 02. 2019.

Type of output: