Dec 12, 2019   1:40 a.m. Otília
Academic information system

Course syllabus N431C0_4I - Chémia a technológia nealkoholických nápojov (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N431C0_4I
Názov predmetu: Chémia a technológia nealkoholických nápojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie prednášok
 
Výsledky vzdelávania:
Chemické zloženie vody ako základnej zložky nápojov, stratégia a filozofia nápojového priemyslu. Charakterizácia prírodných požívatín využívaných na výrobu nealko nápojov -- ovocie, káva, čaj. Biotechnologické aspekty výroby nealkoholických nápojov, biochemické procesy prebiehajúce pri ich výrobe. Charakterizácia aditívnych látok -- konzervantov a látok zlepšujúcich senzorické vlastnosti nápojov.
 
Stručná osnova predmetu:
1 Voda v prírode, význam vody pre človeka
2 Fyzikálne vlastnosti vody
3 Chemické vlastnosti vody
4 Anorganické látky vo vode
5 Organické látky vo vode
6 Druhy vôd
7 Sóda a sýtené nápoje
8 Domáce druhy ovocia a ich spracovanie
9 Cudzokrajné ovocie a ich spracovanie
10 Ovocné šťavy a ovocné vína
11 Drogy, silice, tresti, farbivá a bonifikátory
12 Technológia pestovania a prípravy čaju
13 Technológia pestovania a prípravy kávy
14 Fermentované nealkoholické nápoje
15 Aditívne látky v nápojovom priemysle
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 114

ABCDEFX
43,9 %28,9 %13,2 %9,6 %4,4 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 7. 2018
Schválil: doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 17. 07. 2018.

Type of output: