Oct 19, 2019   12:23 p.m. Kristián
Academic information system

Course syllabus N431L1_4I - Laboratórne cvičenie z biosyntézy a transformácie metabolitov (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N431L1_4I
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie z biosyntézy a transformácie metabolitov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
žiadne
 
Výsledky vzdelávania:
Laboratórne cvičenie je zamerané na kultiváciu mikroorganizmov (baktérie, vláknité huby), vplyv podmienok kultivácie na indukciu epoxyhydrolázy v baktériách Nocardia sp., biotransformáciu kyseliny cis-epoxyjantárovej na kyselinu vínnu a na vplyv podmienok kultivácie na produkciu organických kyselín u Aspergillus niger.
 
Stručná osnova predmetu:
Laboratórne cvičenie je zamerané na kultiváciu mikroorganizmov (baktérie, vláknité huby), vplyv podmienok kultivácie na indukciu epoxyhydrolázy v baktériách Nocardia sp., biotransformáciu kyseliny cis-epoxyjantárovej na kyselinu vínnu a na vplyv podmienok kultivácie na produkciu organických kyselín u Aspergillus niger.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ROSENBERG, M. -- KRIŠTOFÍKOVÁ, Ľ. -- REBROŠ, M. -- HRONSKÁ, H. Laboratórne cvičenie z biotechnológie: I. Mikrobiálna produkcia metabolitov. ŠEVT, 2010. 64 s. ISBN 978-80-8106-028-1.
HRONSKÁ, H. -- ROSENBERG, M. -- KRIŠTOFÍKOVÁ, Ľ. -- REBROŠ, M. Laboratórne cvičenie z biotechnológie: II. Izolácia a charakterizácia enzýmov. ŠEVT, 2010. 61 s. ISBN 978-80-8106-027-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 121

ABCDEFX
70,2 %19,8 %10,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ľudmila Krištofíková, prom. chem. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2018
Schválil: prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Type of output: