Oct 18, 2019   4:08 a.m. Lukáš
Academic information system

Course syllabus N400L0_4D - Liehovarníctvo a produkcia bioetanolu (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400L0_4D
Názov predmetu: Liehovarníctvo a produkcia bioetanolu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
biotechnológia - doktorandský (povinne voliteľný), 2. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti.
 
Výsledky vzdelávania:
Priemyselná produkcia etanolu a mikrobiálnej biomasy. trendy vo výrobe biopalív na báze bioetanolu. Príprava surovín, fermentačné postupy a získavanie liehu klasickými postupmi a možnosti modernizácie klasickej technológie. Rozvíja poznatky získané štúdiom predmetov teoretického biologického, chemického a inžinierskeho základu.
 
Stručná osnova predmetu:
Biochémia a fyziológia mikroorganizmov používaných vo fermentačnom priemysle na výrobu etanolu, pekárskeho droždia a kŕmnych bielkovín.
Suroviny fermentačného priemyslu pre výrobu etanolu, droždia a kŕmnych bielkovín. Predfermentačná úprava surovín.
Základné vybavenie pre aeróbnu fermentáciu a etanolovú fermentáciu. Základné vybavenie pre izoláciu bunkovej hmoty a etanolu. Bilancie spotreby surovín a energie.
Výroba pekárskeho droždia a aktívnych sušených prípravkov. Zhodnocovanie mikrobiálnej hmoty izoláciou látok vhodných pre farmaceutický a chemický priemysel.
Výroba etanolu pre nápojový priemysel. Výroba liehovín, destilátov.
Výroba bio-etanolu ako paliva.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠULÁK, M. -- ŠMOGROVIČOVÁ, D. Bioetanol: Súčasné trendy so výskume a praxi. Chemické listy, s. 108--115. ISSN 0009-2770.
ŠMOGROVIČOVÁ, D. Mikrobiálna biomasa a liehovarníctvo .  [online]. 2011. URL: http://e-learning FCHPT STU.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 8. 2018
Schválil: doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 27. 08. 2018.

Type of output: