Oct 14, 2019   11:10 a.m. Boris
Academic information system

Course syllabus N444G0_4D - Génové inžinierstvo (FCHPT - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N444G0_4D
Názov predmetu: Génové inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: biochémia - doktorandský (výberový), 1. rok
biochémia - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie vedomostí o metódach a aplikáciach génového inžinierstva u eukaryotických mikroorganizmov, rastlín a živočíšnych buniek. Štúdium regulácie génovej expresie a produkcie rekombinantných proteínov.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakterizácia génového inžinierstva. Vlastnosti, konštrukcia a aplikácia špeciálnych vektorových systémov. Produkcia rekombinantných proteínov. Transkripcia klonovaného génu a regulácia génovej expresie. Genomika a post-genomika, štúdium transkriptómu a proteómu. Aplikácie klonovania génov v medicíne, génová terapia. Génové inžinierstvo rastlín, živočíšnych buniek, geneticky modifikované organizmy a potraviny. Etika a legislatíva génových manipulácii.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BROWN, T A. Gene Cloning and DNA analysis : An introduction. 6th edition. Hoboken, NJ 07030-5774, USA: Wiley & Blackwell, 2010. 318 s. ISBN 978-1-4051-8173-0.

Odporúčaná:
Casimir C. Akoh et al.: Food Lipids - Chemistry, Nutrition, and Biotechnology (4th edition), CRC Press with Taylor & Francis, Boca Raton (FL), USA, 2017, (Print ISBN: 978-1-4987-4485-0, eBook ISBN: 978-1-4987-4487-4, DOI: 10.1201/9781315151854-38)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 7. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Milan Čertík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 07. 03. 2019.

Type of output: