Oct 15, 2019   9:35 p.m. Terézia
Academic information system

Course syllabus N431A1_4I - Aplikovaná biokatalýza (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N431A1_4I
Názov predmetu: Aplikovaná biokatalýza
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické inžinierstvo - inžiniersky (výberový), 1. semester
chemické inžinierstvo - inžiniersky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra sú 2 zápočtové písomky, kde študenti musia získať min. 50% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Prednášky sú zamerané na prípravu celobunkových a enzýmových biokatalyzátorov a ich aplikácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky sú zamerané na aplikáciu mikrooganizmov vo fermentačných technológiách, spôsoby ich kultivácie, up a down stream procesy s tým súvisiace, imobilizácie biokatalyzátorov, prípravu enzýmových biokatalyzátorov, rôzne genetické techniky a aplikácie biokatalýzy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REBROŠ, M. -- ROSENBERG, M. -- GROSOVÁ, Z. Biologické systémy imobilizované do LentiKats a ich aplikácie. Bratislava : ŠEVT, 2010. 53 s. ISBN 978-80-8106-029-8.
STANBURY, P F. -- WHITAKER, A. -- HALL, S J. Principles of Fermentation Technology. Oxford : Elsevier Science, 1995. 357 s. ISBN 0-08-036131-5.
FESSNER, W. -- ANTHONSEN, T. Modern Biocatalysis. Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2009. 375 s. ISBN 978-3-527-32071-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

ABCDEFX
0 %21,4 %14,3 %7,1 %57,2 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: