Oct 14, 2019   9:51 a.m. Boris
Academic information system

Course syllabus 43113_4B - Bioanalytické metódy I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 43113_4B
Názov predmetu: Bioanalytické metódy I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy spolu za 20 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných minimálne 56 % zo všetkých bodov. Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje písomné testy aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92-100 %, B 83-91 %, C 74-82 %, D 65-73 %, E 56-64 %.
 
Výsledky vzdelávania:
Bioanalytické metódy ako nástroj získavania poznatkov o chemickom zložení živých objektov (najmä mikroorganizmov), ale aj využívanie mikrobiologických a biochemických metód na stanovenia obsahu chemických látok v prostredí. Špecifickosť práce s biologickým materiálom, riziká jeho premenlivosti v procese spracovania a analýzy.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné metódy na izoláciu látok z biologického materiálu. Homogenizácia vzorky, Koncentrovanie a úprava vzoriek. Dialýza, lyofilizácia, zrážanie makromolekúl, afinitná extrakcia. Separácia zložiek zmesi v silovom poli. Centrifugácia (gradientová, v zonálnych rotoroch, prietoková , analytická, priemyselná...). Separácia subcelulárnych bunkových štruktúr. Využitie elektromigračných metód na separáciu komponentov bunky. Elektroforéza (izoelektrická fokusácia, škroboforéza, agaroforéza, PAGE, izotachoforéza). Chromatografické metódy separácie. Rádioizotopové metódy. Imunochemické metódy analýzy. Príprava kompletného antigénu. Imunizácia, izolácia a purifikácia protilátok. Difúzne imunoanalytické techniky. Histochemické metódy analýzy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RAUCH, P. -- FUKAL, L. -- KRÁLOVÁ, B. Bioanalytické metody. Praha: VŠCHT, 2001. 254 s. ISBN 80-708-0449-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 581

ABCDEFX
16,2 %17,2 %27,5 %19,4 %12,0 %7,7 %
Vyučujúci: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Type of output: